ประเภทของผลิตภัณฑ์

เวทีอุดมคติในการนำเสนอเทคโนโลยี เครื่องจักรกล สินค้า และบริการใหม่ล่าสุด ในทั้งห่วงโซ่มูลค่า(value chain) ของการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

อุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์

 • เครื่องจักรสำหรับการบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
 • เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
 • เครื่องจักรสำหรับผลิตฉลากและฉลาก
 • วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ วิธีการผลิต ตัวช่วยในการผลิต
 • คลังสินค้าและโลจิสติกส์ และอุปกรณ์ในการขนส่ง
 • บริการด้านการบรรจุภัณฑ์

อุตสาหกรรมการพิมพ์

 • พรีเพรสและพรีมีเดีย
 • เครื่องจักรการพิมพ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • การเข้าเล่ม
 • การตกแต่งงานพิมพ์
 • การแปรรูปกระดาษ รวมถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์
 • บริการด้านการพิมพ์
 • การพิมพ์กล่องลูกฟูก
 • การพิมพ์ดิจิตอล
word-cloud
PPI 2021

Top